Návštěvní řád

POZOR! Vstup do DK je povolen pouze v předepsaném oděvu – dress code, v případě nevhodného oblečení nebude návštěvník vpuštěn do prostor DK.
Zakoupením vstupenky a stejně tak i jejím předložením u vstupu do Domu Kultury (dále jen DK) vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

Držitel vstupenky je povinen nosit vstupenku u sebe po celou dobu pobytu v DK a na případné požádání pořadatele mu ji předložit ke kontrole. Vstup do DK je na vlastní riziko držitele vstupenky.

Do DK není dovoleno vnášet jakýkoliv alkohol, lahve, natankované obaly, nádoby všeho druhu, plechovky, toxické a jiné omamné látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty, těmto osobám bude odepřen vstup do prostor DK bez náhrady nominální ceny vstupenky. V DK je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených zde.

U vstupu je prováděna bezpečnostní kontrola. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět tělesné prohlídky, jak u vchodu, tak v prostorách DK. Návštěvník akce musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

V případě zranění jakékoli osoby je držitel vstupenky povinen uvědomit o tom pořadatele. Pořadatel a DK nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. Změna programu je vyhrazena.

Prohlášení GDPR

Zakoupením vstupenky poskytujete společnosti CRAZY Production s.r.o. svolení k zaznamenání své osoby a všech svých projevů učiněných během Centropol 11. Plesu severočeských na zvukově obrazový záznam a svolení k užití takového záznamu všemi způsoby.